USLOVI POSLOVANJA I KORIŠĆENJA

USLOVI POSLOVANJA I KORIŠĆENJA ONLINE PRODAVNICE LADY DI

(verzija na snazi od dana 15.12.2020.)

 

UVODNE ODREDBE

Lady DI d.o.o. Beograd (Stari grad), sa sedištem u ulici Kralja Petra br. 70, 11158 Beograd-Stari grad, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 20045728, PIB: 103896512 (u daljem tekstu: „Lady DI“, “mi”, “Kompanija”) je ekskluzivni uvoznik kvalitetnih kožnih cipela i tašni poznatih italijanskih brendova.

Lady DI neguje kulturu poslovanja koja podrazumeva da kroz dobru poslovnu praksu ostvaruje visok nivo kvaliteta prilikom prodaje i pružanja usluga.

Lady DI sprovodi politiku načela jednakosti i zabrane diskriminacije, odnosno zabranjuje svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje. Osim ako iz konteksta drugačije ne proizilazi u ovim Uslovima poslovanja i korišćenja internet prezentacije reči u jednini uključuju i množinu i obrnuto, a reči u muškom rodu uključuju i ženski rod i obrnuto.

 

 

1. OPŠTI USLOVI

 

Informacije o uslovima poslovanja i korišćenja

Ovaj dokument određuje uslove poslovanja i Vašeg korišćenja internet stranice lady-di.rs, te uslove kupovine proizvoda i usluga na Online prodavnici Lady DI, uključujući elektronsku trgovinu robom koji predstavlja vid daljinske trgovine kao i pružanje usluge informacionog društva (u daljem tekstu „Uslovi poslovanja i korišćenja“).

Na uslove posete internet stranice lady-di.rs i kupovine preko Online prodavnice Lady DI primenjuje se važeće odredbe sledećih zakona i pripadajućih podzakonskih akata Republike Srbije, i to: Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o trgovini, Zakona o obligacionim odnosima.

Prihvatanjem ovih Uslova poslovanja i korišćenja, prihvatate i Pravilnik o rešavanju reklamacija, i propisan način vraćanja, odnosno zamene i vraćanja proizvoda usvojen i koji važi od strane Lady DI d.o.o. Beograd (Stari grad).

Pre pristupa Online prodavnici Lady DI i internet narudžbini proizvoda, odnosno kupovine i korišćenja usluge informacionog društva, treba pažljivo pročitati ove Uslove poslovanja i korišćenja Online prodavnice Lady DI i Politiku privatnosti i kolačića, upoznati se s njima i saglasiti.

Ovu internet stranicu uređuje Lady DI d.o.o. Beograd (Stari grad).

Isporuka se vrši isključivo na području Republike Srbije.

Pod pojmom „internet stranice‟ i „Online prodavnica Lady DI“ u Uslovima poslovanja i korišćenja, podrazumevaju se internet stranica koja se nalazi u okviru linka: lady-di.rs.

Kompanija zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova poslovanja i korišćenja u bilo kom trenutku. Ipak, Kompanija će pristupiti izmeni ovih Uslova poslovanja i korišćenja samo kada je to nužno i radi njihovog usklađivanja s propisima Republike Srbije, u slučaju promene internih operativnih zahteva Kompanije, kao i u slučajevima zahteva za poboljšanje pružanja usluga te u slučaju zahteva za poboljšanje efikasnosti online prodaje.

Sve izmene ovih Uslova poslovanja i korišćenja biće objavljene putem internet stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu tih izmena. Sve izmene Uslova poslovanja i korišćenja biće na snazi samo za nove narudžbine primljene posle objavljivanja tih izmena na ovoj internet stranici. Ako Kupac ne dostavi Kompaniji prigovor na promenu ili ne otkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove i odredbe. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

Nakon pristupanju Online prodavnici Lady DI i online narudžbini, Posetilac / Kupac izjavljuje da je pročitao i razumeo ove Uslove poslovanja i korišćenja, da je sa istim upoznat i u potpunosti saglasan, te da pristaje na korišćenje internet stranice u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranice nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Posetilac / Kupac lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifri (lozinki), na mestima gde one postoje.

Kompanija zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ako to smatra potrebnim, ukine, dopuni ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova poslovanja i korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Bilo kakva izmena, dopuna ili ukidanje Uslova poslovanja i korišćenja stupa na snagu u trenutku njihovog objavljivanja na internet stranici, osim ako ne bude drugačije određeno.

 

Definicije

Posetilac:

Individua koja je pristupila na internet stranicu lady-di.rs;

Kupac:

kupac proizvoda posetilac je internet stranice lady-di.rs i lice koje koristi usluge informacionog društva i koje kupi barem jedan proizvod putem Online prodavnice i/ili popuni online ili elektronski obrazac Narudžbine. Kupac je lice koje zaključuje pravni posao na tržištu u svrhe koje nisu namenjene obavljanju njegovog zanimanja, poslovne aktivnosti ili preduzetničke delatnosti.

Prodavac:

Lady DI d.o.o. Beograd kome se šalje elektronski obrazac prateći instrukcije i korake koje Prodavac daje za svrhu kupovine proizvoda i usluga.

Narudžbina:

obrazac koji popunjava Kupac u koji spada i elektronski obrazac sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e), i/ili usluge koji se prodaju u Online prodavnici, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama.

Kupovina:

ova transakcija plaćanja izvodi se i upućuje elektronskim putem i to na elektronsku poštu Kupca. Da bi se izbegli nesporazumi, a kao što je i navedeno u ovim Uslovima poslovanja i korišćenja Online prodavnice, kupovina je moguća uz gotovinsko plaćanje debitnim ili kreditnim karticama, pouzećem.

Ugovor:

dvostrani ugovorni odnos između Kupca i Lady DI d.o.o. Beograd u skladu s ovim Uslovima poslovanja i korišćenja koje Kupac ovde izričito prihvata i saglasan je s njima. Ugovor podrazumeva i ugovor ponuđen u elektronskom obliku koji Kupac i pravna lica zaključuju, šalju, primaju, raskidaju, otkazuju, kojem pristupaju i koji prikazuju elektronskim putem uz korišćenje elektronskih sredstava komunikacije. Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.

 

Informacije o Online prodavnici Lady DI

Na internet stranicama nastojimo osigurati tačnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda, robe i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće nastojaćemo da uklonimo u najkraćem mogućem roku. Ako bi nastale poteškoće uticale na status narudžbine, svakako ćemo Kupca o tome obavestiti bez odlaganja.

 

Pravo intelektualne svojine

U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, odnosno intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na internet stranici lady-di.rs, u potpunosti je i isključivo vlasništvo Kompanije. Upotreba sadržaja ove internet stranice bez izričitog pristanka Kompanije nije u skladu s propisima odnosno pravima koji regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime, termin, logo, znak i odgovarajući grafički prikaz/rešenje

su zaštitni znaci Kompanije i podležu odredbama propisa koji regulišu i štite intelektualnu svojinu.

 

Korišćenje internet stranice lady-di.rs

Posetilac / Kupac izričito se slaže da će ovu internet stranicu koristiti isključivo na svoju odgovornost. Lady DI, niti iko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružalaca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ove internet stranice neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ove internet stranice, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih preko ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Posetioca / Kupca, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom Kompanije, odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružalaca usluga. Posetilac / Kupac izričito potvrđuje da Kompanija nije odgovorno za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Posetilac / Kupac.

Ni u kojem slučaju Kompanija, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ove internet stranice, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove internet stranice. Posetilac / Kupac izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupni sadržaj internet stranice.

Posetilac / Kupac isključivo je i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica lady-di.rs i Online prodavnice Lady DI, te sve s tim povezane troškove. Kompanija nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Posetioca / Kupca koja mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice.

U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane Kompanije, Posetiocu / Kupcu neće biti uskraćena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s Kompanijom.

 

Obrada ličnih podataka

Posetilac / Kupac prihvatanjem ovih Uslova poslovanja i korišćenja Online prodavnice Lady DI daje sledeću izjavu o saglasnosti obrade ličnih podataka:

Pristupanjem na internet stranici lady-di.rs dajem pristanak tj. saglasnost da Lady DI d.o.o. Beograd, povezana lica i njeni poslovni partneri, odnosno podizvođači, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke: moje lične podatke navedene u elektronskim obrascima, kao i podatke o mojim narudžbinama. Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

Internet prezentacija lady-di.rs koristi „kolačiće‟ tokom postupka kupovine kako bi se Online prodavnica Lady DI mogla prepoznati i pamtiti Posetioca / Kupca i tako omogućili kupovinu.

Sve stranice Online prodavnice Lady DI na kojima se obavlja razmena poverljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta, itd.) zaštićene su sigurnosnim protokolom SSL. Zaštitno kodiranje SSL standardna je tehnologija zaštite podataka koja omogućuje sigurnu razmenu podataka između Posetiočevog / Kupčevog pretraživača i stranica lady-di.rs internet prodavnice.

 

Sigurnost i zaštita ličnih podataka

Lady DI ulaže najveći trud da zaštiti sve lične podatke koji se koriste pri kupovini proizvoda i(npr. zaštita ličnih podataka prilikom slanja promotivnih materijala, prilikom pravljenja narudžbine, kao i prilikom plaćanja karticom).

Kompanija osiguraće Posetiocu / Kupcu privatnost i zaštitu ličnih podataka, lozinki i svih ostalih podataka na svojoj internet stranici lady-di.rs u skladu s Uslovima zaštite ličnih podataka koji su dostupni ovde.

Prilikom posete Online prodavnice Lady DI, Posetilac / Kupac je odgovoran za sve radnje i narudžbine izvršene pod njegovim imenom / email adresom. Veza između internet stranice lady-di.rs i Posetiočevog / Kupčevog internet pretraživača osigurana je sertifikatom SSL, dok sigurnost plaćanja osigurava finansijska ustanova u skladu sa svojim protokolima i sertifikatima.

Lady DI ne želi da preko internet stranice lady-di.rs prima informacije koje nisu u uskoj vezi s online prodajom odnoso kupovinom.

Bilo kakve informacije ili materijal koji se pošalju Lady DI obrađivaće se kao nepoverljivi podaci. Slanjem nekih informacija ili materijala Lady DI, Posetilac / Kupac daje Lady DI neograničenu i neopozivu saglasnost za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, menjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se takođe slaže da Lady DI može slobodno koristiti bilo kakve ideje, koncepcije, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Lady DI, međutim, neće objaviti ime Posetioca / Kupca ili na drugi način objaviti činjenicu da joj je on poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Posetioca / Kupca za korišćenje njegovog imena; ili (b) prethodno obavesti Posetioca / Kupca da će materijali ili druge informacije poslate na određeni deo ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeni zajedno sa imenom Posetioca / Kupca; ili (c) bude obavezna da to učini po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Posetioca / Kupca ne smatra se poverljivom. Ako određene internet stranice dopuštaju objavu komunikacije kojoj će Lady DI pristupati kao poverljivoj, ta činjenica biće navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranici, Posetilac / Kupac daje Lady DI pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu.

Materijali koji su poslati ili dostupni putem internet stranice neće se smatrati tajnim ili poverljivim, niti imaju karakter poslovne tajne. Dostavljanjem materijala putem internet stranica, Lady DI ovlašćena je da ga neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

 

Informacije o proizvodima

Kupovina proizvoda preko Online prodavnice Lady DI nudi drugačije iskustvo kupovine u prodavnici Lady DI, te je potrebno obratiti pažnju na sledeće pojedinosti:

 1. Boja proizvoda na fotografiji na internet stranici može se razlikovati od boje u stvarnosti. Ako je proizvod u ponudi i u drugim bojama osim boje prikazanog primerka, informacija o drugim dostupnim bojama nalazi se uz sam proizvod. Fotografije, prikazi i slike isključivo su informativne.
 2. Dimenzije i oblik proizvoda u stvarnosti mogu se razlikovati od onog naznačenog na internet stranici.
 3. U sadržaju etikete s cenom, odnosno na deklaraciji, nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za bliže podatke Posetilac / Kupac uvek može obratiti Lady DI.
 4. U Online prodavnicu Lady DI će se prodavati artikli sa lagera maloprodajne prodavnice Lady DI d.o.o. Beograd, Kralja Petra 70, 11158 Beograd-Stari grad.
 5. Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, ali postoji mogućnost da Lady DI ne može isporučiti narudžbinu delimično ili u celosti.
 6. Nisu svi proizvodi i akcije istovremeno dostupni u Online prodavnici Lady DI i maloprodajne prodavnici Lady DI. Uglavnom su cene izražene na internet stranicama iste kao u prodavnicama. No ponekad može biti razlike između cene na Online prodavnici Lady DI i maloprodajnoj prodavnici Lady DI. Tada za Posetioce / Kupce Online prodavnice važeća cena uvek će biti ona koja je objavljena na internet stranicama u trenutku kupovine.
 7. Lady DI pokušaće da u najvećoj mogućoj meri osigura ažurnost informacija na internet stranici, posebno cene ponuđenih proizvoda.
 8. Lady DI ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.
 9. Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na Kupčevu odluku o narudžbini, Kupac zadržava pravo da otkaže ili izmeni narudžbinu, a otkazivanje ili izmena moraju se obaviti na za to posebnoj internet stranici u okviru lady-di.rs odmah po pregledu narudžbine i bez odlaganja.

 

Dostupnost proizvoda Online prodavnici Lady DI

Kompanija zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, Kompanija Kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, vraća pun iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, bez obzira na razlog za povlačenje proizvoda iz prodaje. Kompanija takođe zadržava pravo da promeni i pravovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge Online prodavnice.

 

Garancija

Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija važe u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja proizvoda, te je radi ostvarivanja prava na garanciju potrebno priložiti originalni račun kao dokaz kupovine (račun, fiskalni isečak, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampan izvod s tekućeg računa i sl.). Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Kupac je dužan da obavesti Kompaniju o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 6 meseca od kada je otkrio nedostatak, čim je to prema redovnom toku stvari bilo moguće. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od prelaska rizika na Kupca.

Garancije, procedura reklamacije i povraćaja novca dostupni su ovde.

U slučaju kada je rok trajanja odnosno važenje garancije koje je navedeno uz svaki proizvod duže od onog predviđenog propisima Republike Srbije, primenjivaće se pravo koje je povoljnije za Kupca, odnosno važenje i trajanje garancije koje propisuje Lady DI.

Za rešavanje problema reklamacije proizvoda, Lady DI će postupiti u skladu sa odredbama u momentu podnošenja reklamacije važećem internom Pravilnikom o rešavanju reklamacija, obaviće pregled proizvoda i odlučiti o ostvarivanju prava iz reklamacije, odnosno garancije.

Kako bi reklamacija, odnosno garancija, bila valjana, nužno je pridržavati se posebnih uputstava za upotrebu i održavanje za svaki proizvod koji se može pronaći u prodavnicama i na internet stranici Lady DI.

 

 

2. NARUDŽBINA

 

Opšti uslovi

Za Online kupovinu potrebno je imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

 

Narudžbina

Proizvodi se naručuju elektronskim putem. Proizvodi se smatraju naručenim onog trenutka kada Kupac završi ceo postupak naručivanja. Po izradi i potvrdi prijema narudžbine, na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte Kupac će dobiti potvrdu da je Lady DI primila narudžbinu. Nakon prijema potvrde imejlom iz prethodne tačke, narudžbina se više ne može menjati online, već samo obraćanjem Kontakt centru. Ako naručeni proizvodi nisu dostupni u skladištu, zaposleni Lady DI Kontakt centra pozvaće Kupca u roku od 72 sata po slanju potvrde o prijemu narudžbine, ne računajući vikend.

U delu oko mogućnosti otkazivanja narudžbine od strane Kupca, upućujemo na: 4.2 Otkazivanje narudžbine.

Ugovor se smatra zaključenim pošto Kupac naruči određene proizvode, odnosno primi putem elektronske pošte potvrdu o narudžbini, odnosno imejl koji sadrži potvrdu o prijemu ponude. Lady DI nastojaće da isporuči sve proizvode koje je Kupac naručio, ali zadržava pravo da odbije nalog/narudžbinu u slučajevima više sile ili kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako Lady DI odbije nalog, Kupac će o tome biti obavešten u roku od 72 sata po prijemu potvrde o primanju narudžbine, ne računajući vikend. Ugovor se smatra punovažnim pošto je roba plaćena. Lady DI nastojaće da osigura dostupnost svih naručenih proizvoda.

 

Plaćanje

Plaćanje se obavlja isključivo elektronski ili prilikom preuzimanja robe na željenoj adresi. Mogućnost plaćanja prilikom preuzimanja robe mora prethodno biti odabrana prilikom pravljenja narudžbine. Za kupovinu u Online Lady DI moguće je koristiti plaćanje debitnim ili kreditnim karticama i plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja robe. Proizvodi naručeni putem Online prodavnice Lady DI mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima kompanija ostvaruje saradnju, a plaćaju se prilikom preuzimanja gotovinom ili prilikom poručivanja preko računa ili platnom karticom putem Interneta.

 

Cena

Sve cene izražene su u domaćoj valuti — dinar (RSD) sa posebno izraženim iznosom PDV-a.

Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na Online prodavnici Lady DI. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave.  Lady DI nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške.

U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade narudžbine, ili cena na internet stranici iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda, Lady DI omogućiće Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu. Postoje i situacije kada Kupac proizvode plaća stranom karticom, stranom valutom; prema propisima i zahtevima poslovnih banaka, Kupac je dužan da prouči i saglasi se — „da izjavu o konverziji‟, čiji je tekst sledeći:

Izjava o konverziji – sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije — dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste tzv. kartičarske organizacije, a koji nama niti poslovnoj banci u Srbiji u trenutku transakcije nije poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost određene — neznatne razlike od originalne cene navedene na zvaničnom sajtu.

 

 

3. ISPORUKA PROIZVODA

 

Opšti uslovi

Lady DI pruža uslugu isporuke preko svojih podizvođača koje angažuje po ugovoru. Lady DI zadržava pravo da zaključi ugovor s različitim kurirskim i dostavnim službama uz uslov da kvalitet usluge isporuke ostane identičan i odgovara Lady DI standardima.

Nakon prijema potvrde o sprovedenoj narudžbini, Lady DI će Kupcu imejlom poslati potvrdu o isporuci naručene robe te će ga obavestiti u kojem će mu terminu narudžbina biti isporučena. Lady DI zadržava pravo da promeni ugovoreni termin isporuke usled okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su izvan kontrole Lady DI, te će u dogovoru s Kupcem predložiti nov termin isporuke.

Usluga isporuke ne vrši se nedeljom i praznicima, kao ni ostalim neradnim danima. Proizvodi predviđeni za isporuku biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge. Isporuka se vrši na području Republike Srbije s poštanskim brojevima od 11000 do 37999. Isporuka se vrši na adresu navedenu u narudžbini. Naručena roba biće sortirana/složena tako da se u prevozu ne može oštetiti.

 

Odgovornosti Kupca su sledeće:

 1. Potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisutna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi isporuke navedenoj u narudžbini.
 2. Prilikom isporuke, Kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju pakovanje te da li je isporučen tačan broj pakovanja. Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje:
 • da je narudžbina isporučena,
 • broj isporučenih pakovanja, i
 • da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i
 • da li je zadovoljan primljenom uslugom.

 

Ako Kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu), smatraće se odbijenom.

Ako se isporuka ne može izvršiti u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna ∕ kurirska služba ponovno pokušati isporuku. Ako Kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da je odustao od preuzimanja.

Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u ugovorenom terminu na adresi isporuke ili na telefonskom broju koji je ostavio, Lady DI ne preuzima odgovornost za neispunjenje ugovorenog/usaglašenog termina isporuke.

Ako isporuka narudžbine roba ne uspe iz prvog pokušaja, dostavna služba pokušaće još jednom da izvrši isporuku, u terminu koji odgovara kurirskoj/dostavnoj službi. Ako ni naknadna isporuka ne uspe, proizvodi će se vratiti u prodavnicu Lady DI, a narudžbina Kupca biće otkazana. Tada Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode. U tom slučaju, Kupac snosi troškove vraćanja proizvoda u internet prodavnicu Lady DI.

Za vraćanje proizvoda Kupac je dužan da kontaktira s Lady DI kontakt centrom imejlom, kontakt obrascem ili pozivom na broj telefona (011) 32 31 279 od 9 do 17 sati svakog radnog dana sem subote i nedelje. Pošto se obrati Lady DI Kontakt centru, Kupac mora popuniti zahtev za vraćanje prema uputstvu Kontakt centra.

 

Naknada i uslovi isporuke

Kupcu je predočeno da uslugu isporuke snosi u skladu da politikom cena kurirske/dostavne službe.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja narudžbine odmah proveri broj pakovanja i ustanovi eventualna oštećenja. Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su oštećeni u trenutku preuzimanja, to se mora naznačiti na potvrdi o prijemu (dostavnici) kurirske/dostavne službe. Proizvodi koji nedostaju, naknadno će biti isporučeni bez naknade u najkraćem mogućem roku; isto važi i ako se Kupcu isporuči oštećen proizvod.

Ako Kupac naknadno uoči kakve nepravilnosti i oštećenja, dužan je obavestiti Lady DI u roku od 14 dana od prijema pošiljke, a u svakom slučaju u skladu s rokovima predviđenim važećim propisima Republike Srbije, o bilo kakvim oštećenjima ili nepravilnostima.

Ako Kupac, pošto je roba poslata, u očekivanom roku ne primi robu ili obaveštenje o isporuci, ima pravo da o tome obavesti Lady DI kako bi se preduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala nova pošiljka.

 

Ograničenja isporuke

Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanom pristupu, usluga isporuke ne bude moguća ili je otežana, ista će se obustaviti, a proizvodi se vraćaju u prodavnicu Lady DI o čemu će Kupac biti obavešten.

Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju Lady DI će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin isporuke.

Proizvodi će biti pakovani tako da se rukovanjem ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i nedostatke te da ih navede na potvrdi o preuzimanju (dostavnici). Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše dostavnicu koju isporučilac zadržava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.

 

Ugovaranje isporuke

Kupac je isključivo odgovoran da obezbedi mogućnost prihvatanja isporuke na adresi isporuke i, ako nije mogućnosti da lično primi isporuke, mora obezbediti prisutnost punoletne osobe na adresi isporuke. Isporučioci/kuriri neće isporučiti i ostaviti proizvode za koje nisu potpisane potvrde o preuzimanju (dostavnice). Kupac je dužan da u što kraćem roku obavesti Lady DI o bilo kakvim mogućim poteškoćama u preuzimanju proizvoda. Lady DI neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta Kupca.

Proizvodi koji nedostaju biće ponovo naručeni i naknadno isporučeni bez naknade. Oštećeni ili pogrešno isporučeni proizvodi biće vraćeni u prodavnicu Lady DI te će se isto tako naknadno isporučiti bez naknade. Kada se roba isporuči Kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda. Ako Kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju pošiljke, isporuka će se smatrati odbijenom i biće tako zabeležena.

 

Rok isporuke

Okvirni rok isporuke je do 7 radnih dana od prijema narudžbine kupca, u zavisnosti od stanja zaliha i adrese za isporuku. Rok počinje da teče po prijemu potvrde o primljenoj narudžbini. Vikendi, praznici i ostali neradni dani ne računaju se u rok isporuke.

 

 

4. ZAMENA I VRAĆANJE

 

Pravila zamene i vraćanja

Uslovi poslovanja i korišćenja iz odeljka Zamena i vraćanja odnose se na sve proizvode kupljene putem Online prodavnice Lady DI. Svako vraćanje može se obaviti isporukom proizvoda u maloprodajnu prodavnicu Lady DI Beograd, gde se obavlja zamena ili vraćanje.

Ako se Kupac predomisli i odluči da vrati ispravan i nekorišćen proizvod, Kupac je obavezan da se obrati Lady DI Kontakt centru radi organizovanja prikupljanja tih proizvoda. Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži.

Ako Kupac vraća proizvode zato što se predomislio, troškove vraćanja proizvoda robe snosi sam.

Ako uslovi za vraćanje proizvoda nisu ispunjeni, Lady DI ima pravo da odbije povraćaj novca ili da ponudi zamenu.

Lady DI snosi troškove prevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod isporučen sa greškom ili neispravan ili oštećen ili je isporučen proizvod koji Kupac nije naveo u narudžbini. Proizvod kupljen putem Online prodavnice Lady DI može se vratiti u roku od 14 dana od kupovine bez objašnjenja, uz originalni račun, a Kupac može dobiti plaćenu cenu natrag ako je proizvod nekorišćen i u originalnom pakovanju.

Pravilima vraćanja kupljenih Lady DI proizvoda omogućujemo kupcima da, uz originalni račun i originalno pakovanje, vrate proizvod bez dodatnog objašnjenja uz povraćaj punog iznosa, ako im kupljeni proizvod iz bilo kog razloga ne odgovara.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Lady DI je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ako je proizvod plaćen oročenim načinima plaćanja (npr. na rate), Lady DI zadržava pravo na umanjenje ukupnog iznosa za dodatne troškove nastale zbog odabira načina plaćanja na rate.

 

Otkazivanje narudžbine

 

Postupak otkazivanja narudžbine prilikom on-line naručivanja

Prilikom uspešno napravljene on-line narudžbine, Kupac dobija tzv. imejl potvrde (tj. potvrdu o uspešnoj narudžbini poslatu imejlom), koji između ostalog sadrži link preko kojeg Kupac može da prati status narudžbine.

Otkazivanje narudžbine vrši se kontaktiranjem Lady DI kontakt centra putem elektronske pošte info@lady-di.rs.

Lady DI Kontakt centar obrađuje zahtev za otkazivanje narudžbine prilikom on-line naručivanja i o ishodu obaveštava Kupca elektronski na dostavljenu i-mejl adresu Kupca. Kupac je obavešten da je moguće otkazivanje narudžbine prilikom Online naručivanja.

 

Opšte oko otkazivanja narudžbine

Kupac ima pravo da otkaže narudžbinu isporuke u bilo kojem trenutku, pozivom na broj telefona Lady DI Kontakt centra 011 32 31 279, od 09 do 17 sati svakog radnog dana sem subote i nedelje.

Ako je narudžbina usluge otkazana pre nego što su proizvodi napustili prodavnicu Lady DI, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

Ako se narudžbina otkaže pošto proizvodi napuste prodavnicu Lady DI, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda u prodavnicu Lady DI. Za bliža obaveštenja o ovim uslovima, vidi i prethodne sekcije Uslova poslovanja i korišćenja Online Lady DI.

Po otkazivanju isporuke telefonskim pozivom Kontakt centra Lady DI, Kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju usluge na svoju i-mejl adresu.

 

Pravila prikupljanja proizvoda

Proizvodi se prikupljaju po narudžbini, pa će roba biti isporučena na adresu isporuke Kupca navedenu prilikom pravljenja narudžbine. Kupac se slaže sa sledećim:

Prihvatam odgovornost za tačnost podataka i adrese isporuke. Prihvatam da predam dostavnoj/kurirskoj službi sve proizvode za koje želim da ostvarim povraćaj novčanih sredstava i koje sam naveo/la kao višak, neželjene ili pogrešne. Proizvode ću nastojati da vratim u originalnom pakovanju, neotvorene i nekorišćene. U slučaju odstupanja od originalnog pakovanja proizvoda, prihvatam pravila zamene Lady DI i vraćanja proizvoda za otvorene proizvode. Ako nisam u mogućnosti da lično prisustvujem isporuci, imenovaću drugu punoletnu osobu koja će to učiniti u moje ime i koja će se potpisati na obrazac vraćanja robe koji se predaje dostavljaču.

Obrazac za vraćanje proizvoda mora potpisati Kupac, koji vraća proizvode, i isporučilac/kurir, koji će proizvode proveriti i preuzeti te vratiti u maloprodajnu prodavnicu Lady DI.

 

Vraćanje proizvoda u roku

Pored prava definisanih ovim Uslovima poslovanja i korišćenja, prema pravilima navedenim u Direktivi EU, ali i važećim propisima u Srbiji, Kupac ima pravo da otkaže i vrati narudžbinu u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja. Ovo pravo Kupac može ostvariti popunjavanjem Obrasca za odustanak od ugovora koji će mu Prodavac dostaviti zajedno sa robom i fakturom prilikom isporuke. Popunjen Obrazac, zajedno sa robom od koje je odustao, Kupac treba da pošalje na adresu Kralja Petra 70, 11158 Beograd, Lady DI d.o.o. Beograd– Kontakt centar. Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti i ovde.

U slučaju reklamacije, Kupac je dužan da uputi reklamaciju Lady DI na jedan od sledećih načina:

 1. imejlom koristeći elektronski obrazac na internet stranici lady-di.rs,
 2. slanjem popunjenog obrasca za vraćanje narudžbine na adresu maloprodajne prodavnice Lady DI.

 

Kupcu će se odgovoriti u zakonskom roku, kao i u skladu s važećim pravilima Lady DI.

Odgovornost za materijalne nedostatke rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima te ostalim važećim propisima Republike Srbije.